Choď na obsah Choď na menu
 


Krajský stavebný úrad zrušil rozhodnutie Starého mesta k výstavbe v parku.

9. 6. 2009

 

OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste

IČO 31783856    Björnsonova 2, 811 05  Bratislava 1

 

Tlačová správa: 9.6.2009 

Krajský stavebný úrad zrušil rozhodnutie Starého mesta k výstavbe v parku.     

Investor nemá doteraz na Belopotockého povolenie na výstavbu Apartman parku.

Mestská časť Staré Mesto vydala zmätočné a nezákonné rozhodnutie.

       Krajský stavebný úrad zrušil rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti Staré Mesto pre firmu ZIPP, pretože navrhovaný projekt pre stavebné konanie bol v rozpore s vydaným územným rozhodnutím. Vydal nové územné rozhodnutie s takým obsahom, ako to investor potrebuje pre svoje zmenené zámery. Otázka verejného záujmu a veľkosť hmoty, ktorú tam chce investor postaviť v pamiatkovej, stabilizovanej zóne a úbytok zelene ich však netrápila, hoci tieto témy by mali byť obsahom územného konania.

Firma ZIPP musela požiadať o nové stavebné povolenie a tým sa začalo aj nové konanie pre výstavbu objektu Apartman park.

      Je to presne to stavebné povolenie, ktoré investorovi chýbalo a doteraz chýba pre uskutočnenie výrubu v parku. Teraz sa potvrdilo, že stanovisko Obvodného úradu životného prostredia aj mestskej časti k splneným podmienkam pre výrub stromov, nebolo v súlade so zákonom t.j. podmienky na výrub neboli splnené.

      Stavebný úrad Staré Mesto nás zatiaľ ako riadnych účastníkov konania, občanov dotknutých stavbou zo zákona, o týchto skutočnostiach neinformoval.

      Rozhodnutie Krajského stavebného úradu a ani oznámenie o začatí nového stavebného konania nezverejnil tak, ako mu to prikazuje zákon t.j. nevyvesil na úradnej tabuli ani na internete, napriek tomu, že Krajský stavebný úrad požiadal mestskú časť Staré mesto o doručenie kópie s údajmi o vyvesení verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mestskú časti Staré Mesto. Nestalo sa tak.

      Pretože sme sa už s podobným konaním Starého mesta stretli, keď nezverejnili konanie na Štefanovičovej, máme podozrenie, že je tu možno úmysel zatajiť informácie, aby sa občania nemohli vyjadriť k novému stavebnému konaniu.

      Vzhľadom k tomu, že doterajšie konanie investora bolo dosť neprehľadné, všetky konania počnúc konaním o vplyve stavby na životné prostredie, cez výrubové konanie, územné konanie, stavebné konanie,  prebiehali dvojmo až trojmo, nemáme istotu že aj terajšie konanie či investora alebo stavebného úradu  bude transparetné a jednoznačné

      Na základe týchto skutočností sme podali na MČ Staré Mesto, žiadosť o informáciu podľa zákona 211/2000 k stavu konania v tejto veci.

      Z dodaných dokladov sme zistili, že ostatné dotknuté orgány sú už dávno o veci informované, samozrejme okrem občanov. To znamená, že ako obyvatelia dotknutí stavbou, riadni účastníci konania, nemáme žiadne oficiálne informácie k dianiu v správnom konaní k výstavbe v parku na Belopotockého. V rozpore s platnou legislatívou.

      V súčasnosti prebieha pri parku intenzívna stavebná činnosť, týkajúca sa preložiek vodovodu a horúcovodu. V parku sa nestavia, ale z parku je stavebný dvor a medziskládka výkopového materiálu. Cez park v pracovnej dobe prejdu desiatky nákladných aut s materiálom. Parkuje tu veľa nákladných a osobných vozidiel.

Stromy, ktoré v parku ostali, okrem jedného, nie sú chránené debnením ako to mali mať predpísané v územnom rozhodnutí a musia sa spoliehať iba na šikovnosť vodičov.

      V okolí prekládok v parku, je mimoriadna prašnosť, prenikajúca do bytov a obťažujúca ľudí. Opatrenia na jej obmedzenie o ktorých investor tvrdil pri prerokovaní na Ministerstve životného prostredia samozrejme nikto nerealizuje. Teda okrem legislatívnej je tu aj púštna búrka. Dúfame že to nie je ukážka pre možné budúce sa správanie investora pri realizácii stavby.

      Odporúčame kompetentným pracovníkom z Obvodného úradu životného prostredia, hlavne pani Mišovichovej, aby si zašli pozrieť čo v Starom meste spôsobilispôsobila svojim urýchleným stanoviskom k rúbaniu stromov bez stavebného povolenia.

 

Kontakt:

Občianske združenie - Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste

Björnsonova 2, 811 05 Bratislava

Ing. Koloman Prónay, predseda, 0905285772,  pronay_k@orangemail.sk

Soňa Párnická, tajomník, 0903846193, 02/52498379, sonapr@stonline.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.