Choď na obsah Choď na menu
 


Ohrozený park na Belopotockého

18. 8. 2008

 

                         Totálne ohrozenie parku na Belopotockého ulici.

 

             Hlavné mesto 30.7.2008 zverejnilo na svojej webovej stránke doplnok, týkajúci sa zapracovania územného rozhodnutia pre firmu Strabag - ZIPP do územného plánu.

Je to neprerokovaná administratívna zmena regulatívov pre územie parku na Belopotockého. Zmeny sa týkajú záväznej časti územného plánu iba na základe toho, že investor získal územné rozhodnutie.

Touto zmenou úradníci zmenili funkciu parku na občiansku vybavenosť.

Zdôrazňujeme, že  ide o zapracovanie jedného jediného územného rozhodnutia z celej Bratislavy. Magistrát tak urobil na základe upozornenia prokurátora z júna 2008.

            Podľa magistrátu ide o „Zosúladenie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31. mája 2007  v zmysle upozornenia prokurátora vo veci ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.

Magistrát a poslanci týmto uznesením, uskutočnili zmenu oproti návrhu územného plánu priamo na zastupiteľstve bez dodržania zákonného postupu. Ide o porušenie správneho postupu mesta pri zmene v návrhu územného plánu - nebol najprv predložený na kontrolu oprávneného orgánu mesta a nebol zverejnený (záväzná časť) pred účinnosťou v zmysle zákona, aby verejnosť mohla vyjadriť svoje námietky v zmysle zákona, lebo text VZN nemožno oddeľovať od jeho príloh, ktoré samy o sebe nemajú relevanciu.

            Precedensom je vyjadrenie Krajskúho stavebného úradu k takémuto spôsobu zmien v územnom pláne priamo na zastupiteľstve v prípade podobnej situácie pri prijímaní územného plánu zóny A4 v Starom Meste „Zasahovanie do záväznej časti schvaľujúceho orgánu v čase schvaľovania bez dorokovania (po preskúmaní postupu obstarania a prerokovania územného plánu v súlade s príslušnými právnymi predpismi krajským stavebným úradom (§ 25 ods. 1 písm. b) stavebného zákona)  je v rozpore s princípom prerokovania stanoveným stavebným zákonom, nakoľko umožňuje latentnú možnosť nedodržania obsahových a procedurálnych náležitostí dokumentu bez dodatočnej kontroly.

            Body týkajúce sa premietnutia územného rozhodnutia z uznesenia mestského zastupiteľstva č. 123/2007 predstavujú protiprávny stav, aj porušením princípu rovnosti zaobchádzania s ostatnými právoplatnými územnými rozhodnutiami v konaniach v Bratislave podľa predchádzajúceho územného plánu.

            Ak mesto ako orgán schvaľujúci návrh územného plánu nedostalo úlohu všeobecne (také usmernenie nedostalo od krajského stavebného úradu), potom by nemal existovať dôvod "riešiť" práve tento jediný prípad - park Belopotockého.

            Poľa našich právnych analýz konanie prokurátora nemá oporu v zákone. Je evidentná nezákonnosť obsahu uplatneného upozornenia, lebo v čase zverejnenia čistopisu územného plánu platil úplne iný právny stav.

Vyjadrenie advokátskej kancelárie Mgr. Márie Kolíkovej, ktorá zastupuje občanov v tejto kauze je nasledovné: „Čo sa týka upozornenia prokurátora poukazujeme na skutočnosť, že krajský prokurátor sa žiadnym spôsobom nevysporiadal s časovým úsekom právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu v roku 2007, ktorým bolo zrušené územné rozhodnutie Mestskej časti Bratislava–Staré mesto č. SU-2005,2006/33482/50197/UR-Ga zo dňa 2.8.2006.

Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 123/2007 vyžadujúce priemet územného rouhodnutia nemá oporu v postupe upravenom stavebným zákonom, navyše (ako vyplýva z nižšie uvedeného) je zmätočné a nevykonateľné.

Upozornenie prokurátora žiadnym spôsobom nezohľadňuje rozhodnutie krajského súdu, ktoré platilo od 1.6.2007 až do  nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 13. marca 2008, ktorý rozhodnutie krajského súdu zrušil.

Poukazujeme na význam slova „priemet“, ktorý podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka znamená „obraz útvaru pri premietaní“. Je otázna vykonateľnosť uznesenia č. 123/2007 zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým bol schválený priemet územného rozhodnutia do územného plánu, keďže v územnom rozhodnutí nie je vyobrazený žiaden útvar a prokurátor upozorňuje, že je potrebné dať do súladu aj grafickú časť vyhláseného územného plánu. Správnosť záveru o nemožnosti „nepremietnuť“ územné rozhodnutie do pôvodného čistopisu ÚP hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje aj publikované vyjadrenie krajského prokurátora, že prípad úpravy čistopisu po prvom upozornení Krajskej prokuratúry v Bratislave z 7. januára 2008 považuje za uzatvorený. Upravený čistopis následne hlavné mesto uverejnilo na svojej webovej stránke 31. marca 2008. V grafickej časti je plocha parčíka Belopotockého opäť jednoznačne vyznačená zelenou farbou, ktorá znamená funkčné využitie „parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy“. Krajský prokurátor bol s týmto upraveným znením územného plánu vopred oboznámený a spokojný.“

            Opakovaným upozornením krajský prokurátor vstúpil do prípadu toho istého čistopisu územného plánu druhýkrát. Podľa publikovaných informácií, viedol priame rokovania so zamestnancami hlavného mesta. Nijako nevysvetlil prečo neaplikoval ustanovenie § 20 ods. 3 zákona o prokuratúre a pri výkone dozoru nedbal na to, aby svoje zákonné povinnosti aktívne plnili predovšetkým orgány kontroly.

            Park vydržal v novom územnom pláne ako zeleň iba niečo vyše roka. Mesto si nedokázalo ubrániť svoj pôvodný návrh, v ktorom bol park zeleňou počas deväť rokov trvajúcej prípravy územného plánu a rok po jeho prijatí. Nikto, ani súčasný investor, počas celej doby prípravy územného plánu nedal v zákonnom termíne návrh na jeho zmenu na stavebný pozemok. Tak sa hľadala našla sa účelovo iná cesta.

            Jedine hlavné mesto má nástroje na to, aby túto situáciu riešilo. Myslíme, že za tých 13 rokov, bolo viac možností na odkúpenie alebo výmenu pozemkov, alebo inú dohodu so striedajúcimi sa vlastníkmi parku.  V územnom rozhodnutí pre výstavbu areálu rozhlasu, sa explicitne zdôrazňuje zachovanie tejto naozaj už poslednej časti parku. Potvrdil to aj bývalý hlavný architekt mesta vo svojom rozhodnutí po dostavbe rozhlasu. Napriek tomu, od nežnej revolúcie musíme neustále zdôrazňovať, že park je naozaj park. Prežili sme veľký výrub zelene kvôli rozhlasu aj s jeho 15 ročnou výstavbou a teraz sa máme pripraviť na ďalšiu, už totálnu devastáciu nášho životného prostredia?

            Nehovoríme o permanentnom stavenisku, na ktorom žijú občania tejto lokality od výstavby rozhlasu, t.j. od 70-tych rokov. Ide o výstavbu Obchodnej banky, Národnej banky, Nový Dax na Žilinskej, Dom Svietelských a momentálne stavby na Štefanovičovej.

Nepoznáme azda štvrť v Starom Meste, takto zasiahnutú výstavbou.

            Ľudia ešte dúfajú, že primátor splní sľub, ktorý im dal a sĺubuje to už 2.volebné obdobie, že nájde riešenie a park zachráni . Po 13-tich rokoch boja o jeho záchranu si to naozaj zaslúžia.

Aj zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto vyjadrilo podporu záchrane parku, a to schválením uznesenia, ktorým, okrem spomenutého, žiada starostu mestskej časti, aby v spolupráci s primátorom a zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy hľadali riešenie a podnikli všetky potrebné kroky, aby zeleň na Belopotockého ulici bola zachovaná a opätovne sprístupnená občanom ako verejný park. Doteraz nie sme informovaní o krokoch starostu.

            Aktuálny stav je taký, že Strabag - ZIPP má právoplatné povolenie na prekládku vodovodu a horúcovodu. Zatiaľ nemá stavebné povolenie na hlavnú stavbu. V tejto veci začalo stavebné konanie. Máme informácie, že prekládky, najmä horúcovodu, chce Strabag - ZIPP urobiť do vykurovacej sezóny, čiže ešte predtým, než budú mať stavebné povolenie na hlavnú stavbu, čo je v tomto procese záchrany parku veľmi nebezpečné a vzniká nekontrovateľný a park ohrozujúci stav.

            Strabag - ZIPP dal odstrániť pletivový plot a začína stavať, 2,5m vysoký nepriehľadný masívny plechový plot. Tým sa znemožní akákoľvek kontrola, či sa za plotom koná iba v rámci povolení, napr. čo sa týka hlavne poškodzovania zelene, pretože doteraz je územie určené na výstavbu v skutočnosti parkom.

 

V Bratislave 18.8.2008

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.