Choď na obsah Choď na menu
 


Tlačová správa: 16.2.2009 Mesto tvrdí, že o park nepríde, ale občania ...

16. 2. 2009
OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste
IČO 31783856    Björnsonova 2, 811 05 Bratislava 1
 
Tlačová správa: 16.2.2009              Mesto tvrdí, že o park nepríde, ale občania ...
 
Park na Belopotockého (bývalé Esterházyovské záhrady) má skoro 200 rokov. Doklady o jeho existencii máme z roku 1825. Nie je to iba obyčajná sídlisková zeleň. Sú to zvyšky veľkého historického parku a na tomto mieste nikdy nestála žiadna stavba. Ale za jeho existencie ho minimálne 2-krát postihlo zmenšovanie a likvidácia jeho zelene. A to štátom pri výstavbe obytnej zóny tejto štvrte a neskôr výstavbou monumentálnej stavby rozhlasu. Firma Strabag-ZIPP je ďalšou firmou, ktorá plánuje likvidáciu zelene parku. Občania sa o jeho záchranu snažia už 14-ty rok, no zatiaľ bez úspechu. Snažili sa zachrániť majetok mesta, pretože park po 15-ročnej výstavbe rozhlasu vrátili mestu a občanom.
Považujeme preto za zavádzanie zo strany magistrátu, ak informuje verejnosť, že mesto dostane od súkromného investora zadarmo plochu verejnej zelene, ktorá bude (adekvátnou) náhradou za zlikvidovaný parčík. Darovaný park po výstavbe, ako ho predstavuje magistrát, by mali tvoriť viaceré menšie plochy zelene po obvode mohutného 8-podlažného domu. Nebude to žiadna súvislá plocha. Navyše sa investor doteraz o zeleň v parku nestaral, ale ju skôr likvidoval. A to neodbornou údržbou drevín (prvýkrát sme videli orezávať ruže motorovou pílou) a nepovoleným výrubom 12 stromov na jeseň minulého roku, keď v parku ostalo rúbanisko. Čo nám darujú? Verejne prístupný trávnik s fontánkami? Magistrát vybavoval to, čo už bolo určené predošlými rozhodnutiami. Z územného rozhodnutia vyplýva pre investora povinnosť ponechať na nezastavaných plochách zeleň a výrubové rozhodnutie ukladá investorovi zachovať 62 stromov a 500 m2 kríkov. Investor však plánuje zastavať väčšiu plochu, ako má v povolenom územnom rozhodnutí. To bude mať za následok likvidáciu ďalších stromov, na ktoré zatiaľ nemajú povolenie na výrub.
Stavba 8-podlažnej budovy je situovaná na území, ktoré je súčasťou pamiatkovej zóny, t. j. patrí do kompaktného mesta, stabilizovaného územia. Nikomu nevadí skutočnosť, že v pamiatkovej zóne je potrebné rešpektovať regulatívy urbanistickej kompozície celomestských vzťahov. Výškový limit v pamiatkovej zóne je určený maximálne do 21m (t.j. 6-7 nadzemných podlaží), s rešpektovaním zásad ochrany pamiatkového územia. Preto sme očakávali, že magistrát, keď už nebol schopný zachrániť 0,3 hektára zelene, bude žiadať investora, aby zmenšil hmotu stavby, ktorá bude zasadená ako cudzí prvok medzi obytné domy zo 40-tych rokov minulého storočia, ktoré projektovali známi architekti (hlavne architekt Beluš) a Slovenským rozhlasom, ktorý je zavedený v Registri modernej architektúry a je navrhnutý na zápis medzi národné kultúrne pamiatky. Je nepochopiteľné, že Krajský pamiatkový úrad neprotestoval voči takejto stavbe v pamiatkovej zóne.
Starosta MČ Staré Mesto Andrej Petrek napriek uvedenému podpísal stavebné povolenie. Konanie prebieha. Naše občianske združenie sa odvolalo.  
Rovnako je zarážajúce neustále tvrdenie predstaviteľov magistrátu, že pozemok nikdy nepatril mestu.
Po skončení výstavby rozhlas previedol bezodplatne riadnou zmluvou v roku 1986 parcelu parku na ZARES, podnik hlavného mesta. V zmluve je napísané, že park, ktorý zrevitalizovali za 1 milión Sk, vracajú občanom do užívania, ako sľúbili. Je veľmi dôležité, že v roku 1987 potvrdil vtedajší hlavný architekt v parku na Belopotockého  vyhradenú zeleň, tak ako to bolo dovtedy aj v smernom územnom pláne z roku 1976. V roku 1991 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta odsúhlasilo likvidáciu mestského podniku Zares, ktorá bola definitívne ukončená v roku 1993. V tom istom roku vznikla v MČ Staré Mesto firma Vepos, do správy ktorej bol park prevedený ako verejná zeleň. Následne sa dlhé roky o park starala.
Bratislavský územný plán sa v roku 1993 aktualizoval. Pri aktualizácii boli zmeny v územnom pláne, ale žiadna zo zmien sa netýkala parku, ani jeho najbližšieho okolia. To znamená, že park bol naďalej vyhradenou zeleňou. Napriek týmto skutočnostiam a aj napriek dlhoročnému nesúhlasu MČ Staré Mesto a magistrátu,
bolo v roku 2004 magistrátom vydané súhlasné záväzné stanovisko k výstavbe a tým k faktickej likvidácii parku. Podpísala ho vtedajšia viceprimátorka Ing. Mikušová v zastúpení primátora Ďurkovského.
Občianske združenie konštatuje, že ako pri iných prípadoch likvidácie zelene v Bratislave, ani v tomto prípade nemá občan, pri takomto prístupe kompetentných zástupcov mesta a Starého Mesta, stojaci voči necitlivosti a nekultúrnosti miestnych developerov, šancu zachovať svoje prijateľné životné prostredie. Je smutné, že si kompetentní zástupcovia občanov neuvedomujú, že skutočnú hodnotu mesta nepredstavujú ani River parky, Auparky alebo iné shoping parky, ani masa polyfunkčných objektov stavaných v miestach bývalej zelene, ale spokojní občania žijúci v príjemnom ľudskom prostredí, ku ktorému si rokmi vytvorili vzťah a kde sa cítiadoma. Len tak sú schopní dať tomuto mestu svoj um a svoje srdce. Ak toto niekto nevidí, nepochopil podstatu moderných ľudských miest, ktoré budeme chodiť obdivovať desiatky kilometrov od bývalého parku na Belopotockého ulici v bratislavskom Starom Meste.  
 
Kontakt:
Občianske združenie - Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste
Björnsonova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Koloman Prónay, predseda, 0905285772,  pronay_k@orangemail.sk
Soňa Párnická, tajomník, 0903846193, 02/52498379, sonapr@stonline.sk
 
 
Príloha 
 
 
  • V roku 1993 mesto aktualizovalo územný plán z roku 1976-1985, a to tak, že z mierky 1:10000 ho zmenšili na mierku 1:25000. Tým sa skoro z celého stredu mesta stala „občianska vybavenosť“. V územnom pláne neboli zobrazené menšie plochy zelene, hoci tam v rámci občianskej vybavenosti existovali. Tak bol tento územný plán definovaný a tak ho vykladali jeho tvorcovia v územnoplánovacích informáciách. Napriek tomu magistrát pri výklade tohto územného plánu ignoroval stanovisko svojho odborného útvaru (tvorcov územného plánu), podľa ktorého je park v Aktualizácii územného plánu z r. 1993 definovaný ako zeleň a nie ako stavebný pozemok. Magistrát neskôr začal tvrdiť, že je iba stavebný pozemok a zeleň v rámci občianskej vybavenosti neexistuje.
  • Miestny úrad Staré Mesto ignoroval konanie na Ministerstve životného prostredia vo veci hodnotenia dopadu stavby na životné prostredie.
  • Magistrát a mestské zastupiteľstvo postupne odmietlo všetky snahy predošlého investora o výmenu pozemku napriek tomu, že jeden z návrhov obsahoval ponuku majiteľa na výmenu parku za pozemok pod objektom, ktorý bol v jeho vlastníctve. Realizácia tejto výmeny by znamenala záchranu parku bez minutia jedinej koruny z rozpočtu mesta.
  • Ponuky magistrátu, resp. mestského zastupiteľstva na kúpu pozemku od investora Strabag-ZIPP hraničili s absurditou. Ponúknutá cena 7 miliónov Sk, ani ďalšia cena 20 mil. Sk neboli určite adekvátne ploche 0,3 ha v strede mesta, o ktorej Magistrát opätovne tvrdil, že je stavebným pozemkom.
  • Magistrát v dobe, kedy investor požadoval za park 50 mil. Sk, nebol schopný nájsť vhodný pozemok na výmenu a sľubné rokovania o výmene za pozemok amfiteátra nebol schopný doviesť do úspešného konca napriek tomu, že investor s ponukou v zásade súhlasil a rozdiel bol len v ohodnotení nákladov potrebných na zabezpečenie využiteľnosti už zastavaného pozemku amfiteátra.
  • Všetky rokovania s investorom viedol magistrát s takým časovým odstupom, že u investora (a samozrejme aj obyvateľov sledujúcich dianie okolo parku) oprávnene vzbudil podozrenie, že výmenu asi nemyslí vážne. Verejný prísľub primátora občanom tesne pred komunálnymi voľbami sa stratil v zabudnutí. Po poslednom odmietnutí premrštenej ceny 160 miliónov Sk mestským zastupiteľstvom, požadovanej investorom, jedinou reakciou zástupcu mesta bolo vyhlásenie, že sa pokúsi vybaviť, aby v parku, konkrétne v tom, čo z neho ostane, zostalo čo najviac zelene. Keby si prezrel projekt parku, zistil by, že nie je čo vybavovať.
 
 
 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.