Choď na obsah Choď na menu
 


Analyza k vlastníckym vzťahom pre park Belopotockeho

17. 1. 2010

 

Advokatska kancelária Radvanská 21, 811 01 Bratislava

advokatka Maria Kolíková zapísaná v zozname SAK pod č.1871

Tel/fax +421-2-5441 9234 e-mail:office@kolikova.sk, www.kolikova.sk

 

pre

Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste

V Bratislave, 8. mája 2009

Vec: Stanovisko

k nakladaniu s nehnuteľnosťou parc. č. 7855/1 zapísanou na LV č. 4296, GKÚ Bratislava, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, na ktorej sa nachádza tzv. Belopotockého parčík (ďalej v texte aj len „predmetná nehnuteľnosť“)

 

A – časť : stanoviská k zadaniam

 

1.     Oprávnenosť nakladania Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave 16.-17. decembra 1991 s nehnuteľnosťou parc. č. 7855/1 zapísanou na LV č. 4296, GKÚ Bratislava, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto.

 

Stanovisko:

Na základe predložených dokumentov nie je preukázané, že Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa bola oprávnená nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou, konkrétne previesť jej vlastníctvo na súkromnú obchodnú spoločnosť INTERAX spol. s r.o. v Bratislave na základe hospodárskej zmluvy podpísanej zmluvnými stranami v dňoch 16. a 17. decembra 1991. Po prvé nie je preukázané, či Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislava bola oprávnená ako subjekt disponujúci s oprávnením vlastníka nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou. Po druhé, ak by Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislave takýmto subjektom aj bola, máme za to, že neboli splnené zákonné podmienky na prevod predmetnej nehnuteľnosti zo štátneho vlastníctva do vlastníctva súkromnej spoločnosti.

Čo sa týka otázky, či Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislave ako subjekt, bola oprávnená nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou, z predložených dokumentov vyplýva, že vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti mal v kľúčovom čase ZARES, mestský podnik v likvidácii (ďalej len „ZARES“). Keďže žiaden z právnych úkonov smerujúcich k zmene vlastníctva neuskutočnil likvidátor tohto podniku, ako jediný oprávnený v tom čase konať za ZARES, úkony iných osôb v mene tohto podniku je potrebné považovať za neplatné. Likvidátor ZARES-u, Ing Peter Augustin, bol zapísaný do podnikového registra dňa 7. októbra 1991. Hlavné mesto Bratislava v tomto čase bolo v postavení zakladateľa voči ZARES-u a v prípade akéhokoľvek zostatku z likvidácie by rozhodovalo o ďalšom nakladaní s daným majetkom. Ako je aj zrejmé napríklad z uznesenia mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy č. 209/1992. Z predloženej kópie listu zo dňa 8. novembra 1991 adresovanom Československému rozhlasu od Správy mestskej zelene vyplýva, že v čase, kedy bol ZARES v likvidácii, v jeho mene sa fakticky vzdala jeho majetku – predmetnej nehnuteľnosti – riaditeľka Ing. Zdenka Rešovská Správy Mestskej Zelene v Bratislave. Urobila tak tým v tomto liste, že uznala neplatnosť hospodárskej zmluvy o prevode práva hospodárenia k predmetnej nehnuteľnosti z Československého rozhlasu na ZARES. Uvedený list zo dňa 8. novembra 1991 bol na základe predložených dokumentov pravdepodobne podkladom pre „navrátenie“ správy predmetnej nehnuteľnosti Ministerstvu obrany SR. Keďže však pani Ing. Rešovská nebola oprávnená konať v mene ZARES-u, akékoľvek jej vyjadrenie je právne irelevantné. Naviac samotný list s ohľadom na jeho ostatný obsah sa javí ako zmätočný prejav vôle. Hlavné mesto Bratislava ako zakladateľ mestského podniku ZARES, na ktorý bola prevedená správa predmetnej nehnuteľnosti, mal dôsledne dohliadať nad zákonným priebehom likvidácie ZARES-u s dôrazom na jeho hospodárnosť. Dôkazom toho, že by takto predstavitelia hlavného mesta Bratislavy postupovali, by boli úkony smerujúce k zachovaniu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech hlavného mesta Bratislavy, napríklad tým, že by hlavné mesto Bratislava podalo na súd žalobu na určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti z dôvodu neplatných právnych úkonov smerujúcich k zmene vlastníckych vzťahov k predmetnej nehnuteľnosti počas likvidácie ZARES-u.

Na záver tohto stanoviska poukazujeme na to, že sme vychádzali len z kópií predložených dokumentov, miestami nečitateľných, na niektorých podstatných častiach poškrtaných, na čo konkrétne poukazujeme v časti odôvodnenia. Bez ohľadu na nedostatok dôslednej exaktnosti tohto stanoviska pre neexistenciu originálnych dostatočných podkladov máme za preukázané, že príslušné orgány a zložky Ministerstva obrany SR, likvidátor ZARES-u, predstavitelia hlavného mesta SR Bratislavy, ani Slovenského rozhlasu, nekonali tak, aby ochránili kultúrnu hodnotu verejného majetku, ktorým je Belopotockého parčík ako pozostatok Esterházyho záhrady. 

Je však zrejmé, že pri prevode predmetnej nehnuteľnosti z Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave na súkromnú spoločnosť INTERAX spol. s r.o. neboli splnené zákonné podmienky prevodu upravené vo vyhláške č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom (najmä s ohľadom na ustanovenie §14 ods. 8 tejto vyhlášky).

 

2.     Oprávnenosť nakladania spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. s s nehnuteľnosťou parc. č. 7855/1 zapísanou na LV č. 4296, GKÚ Bratislava, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, v súčasnosti.

 

Stanovisko:

Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. je oprávnená v súčasnosti nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou ako vlastník s ohľadom na inštitút vydržania vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti.

Ako vyplýva z nášho stanoviska na vyššie položenú otázku zadania, prevod predmetnej nehnuteľnosti na spoločnosť INTERAX spol. s r.o. so sídlom v Bratislave na základe hospodárskej zmluvy z decembra 1991 s Krajskou vojenskou ubytovacou a stavebnou správou v Bratislave, považujeme pre vyššie uvedené dôvody za neplatný. Z pohľadu inštitútu vydržania považujeme tiež spoločnosť INTERAX spol. s r.o. za nedobromyseľnú ohľadom držby predmetnej nehnuteľnosti, pretože predstavitelia štatutárnych orgánov tejto spoločnosti museli vedieť s ohľadom na princíp, že „neznalosť zákona neospravedlňuje“, že nadobudli predmetnú nehnuteľnosť v rozpore so zákonom, konkrétne najmä s ustanoveniami §14 ods. 8 vyhlášky č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom. Vzhľadom na prepojenosť v osobách spoločníkov aj konateľov  medzi spoločnosťami INTERAX spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a INTERAX, s.r.o. so sídlom v Brne nepovažujeme za dobromyseľnú ani spoločnosť INTERAX, s.r.o. so sídlom v Brne, a teda ani táto spoločnosť podľa nášho názoru by nemohla vydržať vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti a počas jej držby ani neplynula vydržacia desaťročná lehota k predmetnej nehnuteľnosti. K prevodu na spoločnosť INTERAX, s.r.o. so sídlom v Brne došlo na základe kúpnej zmluvy podpísanej 27. novembra 1992 a pravdepodobne zavkladovanej 1. decembra 1992.

Následne však došlo k ďalším prevodom, a to na spoločnosť AXE FIN, spol. s r.o. (kúpna zmluva podpísaná 19. júla 1996 a tohto dňa aj zavkladovaná), ďalej spoločnosť ZIPP Bratislava, spol. s r.o. (kúpna zmluva zo dňa 4. októbra 2004), spoločnosť STRABAG-ZIPP Development s.r.o. (kúpna zmluva zo dňa 25. augusta 2008) a nakoniec opäť na spoločnosť ZIPP Bratislava, spol. s r.o. (kúpna zmluva zo dňa 21. novembra 2008). Keďže nie sú zrejmé prepojenia v osobách konateľov, ani spoločníkov medzi spoločnosťou AXE FIN, spol. s r.o. a predošlými dvoma držiteľmi predmetnej nehnuteľnosti (INTERAX spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a INTERAX, s.r.o. so sídlom v Brne) považujeme deň zavkladovania predmetnej nehnuteľnosti v prospech spoločnosti AXE FIN, spol. s r.o. za deň začatia plynutia 10 ročnej vydržacej lehoty (19. júl 1996), pretože až túto spoločnosť možno považovať za dobromyseľnú.

Preto za deň vydržania vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti považujeme 19. júl 2006 a za prvého vlastníka na základe vydržania vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti považujeme spoločnosť AXE FIN, spol. s r.o. Pri ďalšom prevode predmetnej nehnuteľnosti na ZIPP Bratislava, spol. s r.o., plynutie doby vydržania pokračovalo, až kým dňa 19. júla 2006 nedošlo k vydržaniu, pričom  v tomto čase bola predmetná nehnuteľnosť stále v držbe ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.

 

 

3.     Aké možnosti právnej ochrany záujmu na oprávnenom nakladaní s nehnuteľnosťou parc. č. 7855/1 zapísanou na LV č. 4296, GKÚ Bratislava, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto má v súčasnosti Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste, prípadne obyvatelia bývajúci v blízkom okolí tejto nehnuteľnosti?

4.     Aké možnosti právnej ochrany svojich oprávnených záujmov má dnes hlavné mesto SR Bratislava vo vzťahu k nehnuteľnosti parc. č. 7855/1 zapísanej na LV č. 4296, GKÚ Bratislava, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto?

 

Stanovisko k 3. a 4. zadaniu:

V súčasnosti nám nie sú známe žiadne okolnosti, pre ktoré by bolo možné legitímne spochybniť nadobudnutie predmetnej nehnuteľnosti do vlastníctva súkromnej spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., a to ani v mene hlavného mesta SR Bratislavy, ani v mene štátu Slovenskej republiky, či v mene Slovenského rozhlasu alebo v mene Občianskej iniciatívy za zachovanie životného prostredia v Starom Meste či obyvateľov bývajúcich v blízkosti predmetnej nehnuteľnosti.

Naviac s ohľadom na doterajšiu právnu úpravu a rozhodovaciu činnosť súdov pri posudzovaní tzv. aktívnej legitimácie osôb, ktoré sú oprávnené domáhať sa žalobou určenia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti na súde, Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste či obyvatelia by boli v zložitej situácii pre preukázanie tzv. naliehavého právneho záujmu pre podanie danej žaloby. V tejto súvislosti poukazujeme na novo schválenú právnu úpravu v zákone o majetku obcí a zákone o majetku vyšších územných celkov, ktorá bola zavedená poslednou schválenou novelou týchto zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky, zatiaľ ešte nepublikovanou v Zbierke Zákonov (novely ešte nie sú podpísané prezidentom SR). V prípade, že by novela menovaných zákonov nadobudla platnosť a účinnosť, obyvatelia obce/mesta/VÚC by mali možnosť napádať na súde hrubú nezákonnosť prevodov z majetku obcí/miest/VÚC (neuskutočnenie verejnej obchodnej súťaže a dražby).

 

Vyjadrenie na záver časti STANOVISKA:

Aj keď nie je možné ustáliť na základe predloženej dokumentácie, či Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislave (Ministerstvo obrany SR) bola oprávnená disponovať s predmetnou nehnuteľnosťou v decembri 1992, a teda či bola oprávnená prevádzať ju na ďalšie subjekty, zrejmé je, že prevod na súkromnú spoločnosť INTERAX spol. s r.o. v Bratislave bol nezákonný. Pre ochranu verejného majetku predstavitelia dotknutej štátnej správy (Ministerstvo obrany SR) ako aj samosprávy (hlavné mesto SR Bratislava) mali konať. Ak aj pre týchto predstaviteľov sa javila ako sporná otázka, či oprávneným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti bol v decembri 1992 štát alebo mesto, bolo na mieste podať žalobu na určenie, že vlastníkom nie je INTERAX spol. s r.o. v Bratislave, pretože podmienky prevodu na súkromnú spoločnosť neboli splnené.

 

B – časť: Zhrnutie zistenej/predpokladanej skutkovej situácie a  príslušná právna úprava

 

Skutková situácia

Na základe predloženej dokumentácie od mandanta v podobe kópií predmetných listín (najmä zmluvných dokumentov) predpokladáme nižšie uvedený skutkový stav. Upozorňujeme, že uvedený skutkový stav do roku 1991 je predpokladaný, pričom nebolo možné ho úplne a riadne zistiť pre nedostatok všetkých dokumentov, ďalej nečitateľnosť niektorých častí predložených dokumentov kvôli nízkej kvality kópie prípadne pre neobjasnené zásahy do dokumentov (prečiarknuté významné časti dokumentov) a nemožnosť oboznámenia sa s originálmi predložených listín. S ohľadom aj na vyššieuvedené „vyjadrenie nad rámec zadania“ tohto stanoviska máme za to, že riadne objasnenie skutkového a právneho stavu predmetnej nehnuteľnosti mohlo byť realizované v rámci súdneho konania o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti. Domnievame sa, že predstavitelia verejnej správy, konkrétne z Ministerstva obrany SR, ako aj hlavného mesta Bratislavy SR, pochybili, ak na základe včasných podnetov mandanta nezačali vo vzájomnej súčinnosti súdne konanie o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti. Jedine v takomto konaní bolo možné zabezpečiť nezávislým orgánom – súdom, aby bol preskúmaný podozrivý prevod vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti z verejného majetku k rukám súkromnej spoločnosti – INTERAX spol. s r.o. v Bratislave.

 

Na základe predložených dokumentov, skutkový stav kľúčových okolností je nasledovný:

Dňa 4. apríla 1966 bolo Útvarom hlavného architekta mesta Bratislavy vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 948 (rozhlasové stredisko Bratislava). Územné rozhodnutie bolo vydané s platnosťou do 30. marca 1967 na základe požiadaviek investora – Československého rozhlasu Bratislava zo dňa 23. februára 1966. V územnom rozhodnutí sa okrem iného určovalo – zachovať vzrastlú zeleň a do zahájenia stavby vykonať majekovoprávne usporiadanie.

Dňa 5. októbra 1967 bolo Útvarom hlavného architekta mesta Bratislavy vydané rozšírenie a predĺženie územného rozhodnutia č. 948 pre rozhlasové stredisko v Bratislave. Uvedené územné rozhodnutie bolo vydané na základe žiadosti Československého rozhlasu Bratislava zo dňa 30. marca 1967 s platnosťou jedného roka od jeho vydania. V tomto územnom rozhodnutí bol investor zaviazaný k vybudovaniu náhradnej plochy zelene, detského ihriska a k rekonštrukcii parku podľa dohody, ktorá bola uzavretá medzi zástupcami rozhlasu a zástupcami Útvaru hlavného architekta mesta Bratislavy dňa 28. septembra 1967 (uvedená dohoda nebola k dispozícii). Územné rozhodnutie tiež obsahovalo ustanovenie (str. 2 bod 3.), podľa ktorého bol stavebník pred začatím stavebných prác povinný preukázať, že je vlastníkom stavebného pozemku alebo, že mu bolo zriadené právo osobného užívania pozemku (uvedený doklad nebol k dispozícii). Ohľadom stavebného konania vrátane stavebného povolenia neboli žiadne dokumenty k dispozícii.

Dňa 1. októbra 1968 bola časť pozemku parc. č. 7855/1 o nejasnej výmere (údaj o výmere 48 a 61 m² napísaný písacím strojom bol rukou preškrtnutý nahradený rukou napísaným údajom 33 a 74 m²) hospodárskou zmluvou bez číselného označenia prevedená z Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave na Československý rozhlas Bratislava v úhrnnej hodnote 421.167,- (nie je uvedená mena). Z predloženej kópie zmluvy nie je zrejmé, či sa uskutočňoval prevod vlastníctva alebo správy (na zmluve nie je na príslušnom mieste tento údaj vyznačený). Nie je tiež zrejmé, či  a kedy k podpisu tejto zmluvy a tým aj prevodu z tohto titulu došlo – nebola k dispozícii strana zmluvy s podpismi a dátumami podpisov zmluvných strán. Táto zmluva odkazuje na geometrický plán, podľa ktorého malo dôjsť k prevodu časti parcely č. 7855/1, na ktorej sa dnes nachádza predmetná nehnuteľnosť.

Dňa 19. decembra 1973 uzavreli Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislave a Československý rozhlas Bratislava hospodársku zmluvu o dočasnom užívaní národného majetku. Touto zmluvou Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislave mala odovzdať Československému rozhlasu Bratislava do bezplatného užívania pozemok parc. č. 7855/1 o výmere 48 a 61 m², označený priamo v zmluve ako časť plochy parku na Belopotockého ulici v Bratislave (bod 1 zmluvy). Zmluva bola uzavretá na čas od 1. januára 1974 do 31. decembra 1976. Uvedená časť pozemku sa podľa zmluvy mohla používať pri výstavbe rozhlasového strediska Bratislava na skládku materiálu ako aj pre vybudovanie provizórnych staveniskových zariadení (bod 4 zmluvy). Hospodárska zmluva tiež Československému rozhlasu Bratislava prikazovala po uplynutí dohodnutej doby pozemok uviesť do pôvodného stavu a tento vrátiť vojenskej správe do užívania.

Uvedená hospodárska zmluva o dočasnom užívaní národného majetku bola pravdepodobne predĺžená Dodatkom č. 1 (nebol k dispozícii) do 31. decembra 1980, do kedy mala byť dokončená výstavba, ako vyplýva z listu Československého rozhlasu Bratislava adresovaného Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave zo dňa 4. decembra 1980. Ako ďalej z tohto listu vyplýva, ani do tohto termínu nebola stavba rozhlasového strediska dokončená, následkom čoho vláda SSR uznesením č. 360 zo dňa 10. septembra 1980 (nebolo k dispozícii) vyslovila súhlas s dokončením výstavby rozhlasového strediska v mesiaci jún 1984. Parcela č. 7855/1 mala slúžiť ako zariadenie staveniska. Týmto listom Čsl. rozhlas požiadal KVUS o uzavretie hospodárskej zmluvy o prevode správy zostávajúcej plochy parku o výmere 33 a 74 m² pre užívanie po dni 1. január 1981 (návrh predmetnej zmluvy mal byť bol prílohou listu, avšak nebol k dispozícii) z dôvodu, že parcela č. 7855/1 bola územným rozhodnutím 651/1966/Pk/Vá zaradená do areálu nového rozhlasového strediska. Citujeme z listu „Javí sa preto účelné, aby aj zbývajúca plocha tejto parcely užívaná ako park bola prevedená do správy Čsl. rozhlasu, a aby tak len táto organizácia mala v správe všetky pozemkové nehnuteľnosti v tomto areáli.“ Z tohto listu vyplýva aj tvrdenie Československého rozhlasu Bratislava, že mu mala byť časť parcely 7855/1 o výmere 48 a 61 m² z pôvodnej celkovej výmery 82 a 35 m² hospodárskou zmluvou prevedená do správy (táto hospodárska zmluva mala byť prílohou listu, avšak nebola ako príloha k dispozícii).

Reakciou na uvedený list bola písomná odpoveď Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave zo dňa 27. februára 1981, z ktorej vyplýva, že „pozemky podľa geom. plánu č. 0204-1401-915-67 určené územným rozhodnutím pre výstavbu rozhlasového strediska Bratislava“ boli hospodárskou zmluvou zo dňa 28. septembra 1968 KVUS prevedené do správy Čsl. rozhlasu Bratislava. V zmysle tohto listu parcela č. 7855/1 o výmere 3374 m² mala zostať Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave, citujeme z listu: „podľa geometrického plánu v správe MNO (pozn. Ministerstva národnej obrany) a pre potrebu zariadenia staveniska bola Vám (pozn. Československému rozhlasu Bratislava) prenechaná na dočasné užívanie, možno dodatkom k zmluve z 19.12.1973 predĺžiť až do ukončenia výstavby rozhlasového strediska. Vaše nároky na prevod správy parc. č. 7855/1 vo výmere 3374 m² navrhujem riešiť na úrovni Národného výboru hl. mesta SSR Bratislavy, kde by som zároveň uplatnil požiadavku na pozemky potrebné pre výstavbu KVUSS Bratislava.“

Hospodárskou zmluvou zo dňa 26. januára 1982 previedla Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa v Bratislave na Československý rozhlas Bratislava správu parcely č. 7855/1 o výmere 33 a 74 m² podľa geometrického plánu č. 0204-1401-915-67 zo dňa 29. júna 1968. V zmluve je odkaz na územné rozhodnutie o umiestnení zo 4. apríla 1966. Na základe výpisu z evidencie nehnuteľností je ku dňu 27. december 1987 zapísaný Československý rozhlas ako vlastník parcely č. 7855/1 o výmere 3413m² na liste vlastníctva č. 356, okres Bratislava I. V tejto súvislosti upozorňujeme na zrejmý nesúlad medzi výmerami pozemkov parcely č. 7855/1. Na základe predložených dokumentov nevieme vysvetliť dôvod zápisu parcely č. 7855/1 o výmere 3413m², keďže takýto údaj výmery pozemky nekorešponduje so žiadnou zo zmlúv a listín, ktoré boli k dispozícii.

Nariadenie Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy z 20. septembra 1984 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území hlavného mesta SSR Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 1985 (ďalej len „Nariadenie“) vo svojich ustanoveniach upravovalo rozdelenie zelene na 3 skupiny a to zeleň verejnú, vyhradenú a ochrannú ako aj to, kto správu mestskej zelene vykonáva. Pojem „verejná zeleň“ zahŕňal podľa čl. 1 ods. 2 písm. a) aj mestské parky, zeleň na sídliskách, verejne prístupné historické záhrady a parky. Vyhradenou zeleňou sa podľa čl. 1 ods. 2 písm. b) Nariadenia rozumela aj zeleň pri iných verejných zariadeniach a budovách. O tom, o akú skupinu zelene išlo v sporných prípadoch rozhodoval odbor územného plánovania a architektúry Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy.

Z listu odboru územného plánovania a architektúry Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy adresovanému Československému rozhlasu Bratislava zo dňa 4. januára 1987 vyplýva, že „zeleň pri budove Čsl. rozhlasu na Mýtnej ul. 1, ktorá bola vysadená v rámci sadových úprav podľa projektovej dokumentácie novostavby Čsl. rozhlasu na Mýtnej ul. č. 1 treba považovať v zmysle Nariadenia NVB z 20.9.1984 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území hl. mesta SSR Bratislavy, článok 1, ods. 2 a 3 za vyhradenú zeleň pri verejných zariadeniach a budovách. Na ploche ohraničenej ul. Lehotského a Belopotockého a zo strany Mýtnej ul. trvale, zo strany Gottwaldovho nám. do doby ukončenia definitívneho zámeru dopravného prepojenia Starohorskej ul. k novej Hlavnej stanici mesta Bratislavy a s ním súvisiaceho pásu zelene, kedy bude úsek zelene pred budovou Čsl. rozhlasu začlenený do súvislého pásma verejnej zelene. Správa vyhradenej zelene a teda aj jej údržba prislúcha majiteľovi resp. správcovi verejnej budovy, pri ktorej sa nachádza (článok č. 2 ods. 2 Nariadenia NVB z 20.9.1984).“

Dňa 22. marca 1988 bola medzi Československým rozhlasom Bratislava a ZARES-om uzavretá hospodárska zmluva o prevode správy parcely č. 7855/1 o výmere 3413 m². Na základe tejto zmluvy sa prevod správy parcely č. 7855/1 o výmere 3413 m² mal vykonať ku dňu 1. júl 1988. Na základe tejto zmluvy (bola k dispozícii veľmi zle čitateľná kópia) od 1. júla 1988 mal byť správcom parcely č. 7855/1 o výmere 3413 m² ZARES, pričom zmluva predpokladala tiež vykonanie príslušnej  zmeny v evidencii nehnuteľností. V časti dôvodu prevodu správy je v tejto zmluve uvedené „...výstavba rozhlasového strediska bola skončená, na ostatnom pozemku bola zeleň zachovaná a doplnená a tak park na Belopotockého slúži opäť verejnosti. Preto ho treba odovzdať do správy ZARES-u v zmysle ust. § 6 ods. 2 vety prvej vyhlášky.“ 

Dňa 16. októbra 1991 zaslal Slovenský rozhlas Správe mestskej zelene, obe organizácie sídlom v Bratislave, list, v ktorom odkazoval na delimitáciu majetku ZARES-u a list od Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave zo dňa 4. októbra 1991. V tomto liste Slovenský rozhlas žiadal Správu mestskej zelene o súhlas pri zrušení hospodárskej zmluvy o prevode správy parcely č. 7855/1 o výmere 3413 m² zo dňa 22. marca 1988 medzi Československým rozhlasom Bratislava a ZARES-om z dôvodu jej neplatnosti. Slovenský rozhlas svoju žiadosť odôvodnil tým, že v roku 1968 Ministerstvo národnej obrany odovzdalo Československému rozhlasu Bratislava z pôvodnej parcely o výmere 8235 m² časť o výmere 3374 m² a táto časť prešla po dobudovaní rozhlasu do parcely č. 7782. Na zvyšnú časť parcely o výmere 4861 m² mal uzatvoriť Československý rozhlas Bratislava s Krajskou vojenskou ubytovacou a stavebnou správou v Bratislave v roku 1973 hospodársku zmluvu o dočasnom užívaní národného majetku, ako aj jeho Dodatok č. 1 zo dňa 12.3.1978. Na základe uvedených zmlúv mal Československý rozhlas Bratislava po dostavbe rozhlasového strediska park uviesť do pôvodného stavu a vrátiť ho Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave do užívania. V liste bolo tiež uvedená, že podľa EN a GP má v súčasnosti predmetná parcela výmeru 3413 m². V tejto súvislosti upozorňujeme, že v predmetnom liste nebola žiadna zmienka o hospodárskej zmluve o prevode správy uzavretej v roku 1982 medzi Krajskou vojenskou ubytovacou a stavebnou správou v Bratislave a Československým rozhlasom Bratislava, ktorá bola podľa nášho právneho názoru kľúčová pre posúdenie právnej otázky, ktorý subjekt je oprávnený disponovať s predmetnou nehnuteľnosťou ako vlastnou v danom čase.

Následne Správa mestskej zelene v Bratislave listom zo dňa 8. novembra 1991 oznámila Slovenskému rozhlasu, že berie „na vedomie, že predmetná HZ je neplatná.“

Listom zo dňa 7. novembra 1991 oznámil Československý rozhlas Bratislava Správe geodézie a kartografie, že zmluva medzi rozhlasom a ZARES-om o prevode správy predmetnej nehnuteľnosti je neplatná, pričom neplatnosť tejto hospodárskej zmluvy mali dodatočne potvrdiť obe zmluvné strany listami, ktoré mali tvoriť prílohu tohto listu (prílohy neboli k dispozícii).

Z kópie časti listu vlastníctva z evidencie nehnuteľností s pečiatkou zo dňa 12. novembra 1991 vyplýva, že parcela č. 7854 záhrada /ihrisko/ o výmere 499m² a parcela č. 7855/1 záhrada /park/ o výmere 7736m² sú vo vlastníctve Československého štátu – Ministerstva národnej obrany, na základe § 5 zák. č. 354 z r. 1921.

V dňoch 16. a 17. decembra 1991 bola medzi Vojenskou ubytovacou a stavebnou správou v Bratislave a spoločnosťou INTERAX spol. s. r.o. sídlom v Bratislave uzavretá hospodárska zmluva o prevode vlastníctva k pozemku parc. č. 7855/1 – ostatná plocha o výmere 3413m² z dôvodu, že ide o prebytočný majetok podľa vyhlášky č. 119/1988 Zb. a za cenu 10.239,- Kčs. Vlastníctvo k uvedenému pozemku sa prevádzalo ku dňu 30. decembra 1991.

Vývoj prevodov parcely č. 7855/1 po roku 1991:

  1. prevod z Vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave na INTERAX spol. s. r.o. sídlom v Bratislave (hospodárska zmluva zo dňa 16. a 17. decembra 1991)
  2. prevod z INTERAX spol. s. r.o. sídlom v Bratislave na INTERAX, s.r.o. so sídlom v Brne (kúpna zmluva zo dňa 26. novembra 1992)
  3. prevod INTERAX, s.r.o. so sídlom v Brne na AXE FIN, spol. s r.o. (kúpna zmluva zo dňa 19. júla 1996)
  4. prevod z AXE FIN, spol. s r.o na ZIPP Bratislava, spol. s r.o. (kúpna zmluva zo dňa 4. októbra 2004)
  5. prevod zo ZIPP Bratislava, spol. s r.o. na STRABAG-ZIPP Development s.r.o. (kúpna zmluva zo dňa 25. augusta 2008)
  6. prevod zo STRABAG-ZIPP Development s.r.o. na ZIPP Bratislava, spol. s r.o. (kúpna zmluva zo dňa 21. novembra 2008)

 

Súvisiaca právna úprava

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.