Choď na obsah Choď na menu
 


Ako armáda predala pozemok, ktorý jej nepatril a kompetentmí mlčali

9. 11. 2008

 Pohyby a  PREVODY POZEMKU č. 7855/1

 ·     1.10.1968                           /PARK/

- preberá Československý rozhlas v Bratislave úplatným prevodom Hospodárskou zmluvou (číslo premazané) od Krajskej vojenskej ubytovacej správy parcelu 7855/1 (3374 m2)                            GP-0204-1401-915-67 zo dňa 29.6.1968 v cene 421.167 (zostatková cena 421.167)

- nadriadený orgán Krajskej vojenskej ubytovacej správy je ešte stále Praha, ako aj Československého rozhlasu

 

·      1.2.1982                             /PARK/

- Hospodárska zmluva č. UIV-111/82 Československý rozhlas Bratislava definitívne preberá parcelu č. 7855/1 vo výmere 3374 m2 od Krajskej vojenskej ubytovacej správy parc č. 7855/1 3374 m2                - GP-0204-1401-915-67) zo dňa 29.6.1968 a súčasne

26.1.1982-OBJEKT JE VYŠKRTNUTÝ Z EVIDENCIE KRAJSKEJ VOJENSKEJ SPRÁVY

 

** Je to preberacia zmluva  , upresnenie vlastnictva t.j. že vlastníkom je definitívne Slovenský rozhlas 968.

 

·      22.3.1986                           /PARK/

n    výpis z Hospodárskej zmluvy k 1.7.1986 (č.99147 a č.99148 o prevode správy národného majetku

n     k číslu 99147 - HZ Československý rozhlas na ZARES; parcela 7855/1 - Park na Belopotockého ulicivBratislave,

n    má inventárne číslo v evidencii ČSRo                                                                   

n    (výmera je 3413 m2 ; zostatková cena: 952.205 Kčs, obstarávacia cena: 973177 Kčs). Obstarávacia cena  pozemku je zvýšená sadovými úpravami. Prevádza sa na Správu národného majetku, pokračovanie zmluvy č. 99148 - HZ -prevod bol bezúplatný podľa Vyhlášky o správe majetku §16, ods 2,  bod  3 (Vyhláška č. 90/1954 Zb. o správe národného majetku).

 

Majetková podstata - výpis z pozemkovej knihy z 29.9.1991

- nehnuteľnosť katastrálne územie Bratislava I.

- zapísaný na liste vlastníctva č. 356 Strediska geodézie Bratislava I. Mesto, ako parcelné číslo: 7855/1  /Stále ako park/

** divná výmera: v parcelnom čísle 7855/1 je plocha 7736 m2 ako záhrada/park;

                                                                                      7854  m2; záhrada

                                                                                         499 m2 detské ihrisko

                                                                               ====================

                                                                              spolu 8225 m2

         Je to asi    plocha pôvodného parku pred výstavbou Rozhlasu

 

- vlastníctvo došlo 6.4.1923, č.d. 1943, Československý štát, Ministerstvo národnej obrany v celosti na základe paragraf 5 zákona č. 354 z roku 1921.

 

 Z roku 1952

=========

n    vlastníctvo: Československý štát vo spravovaní a úžitku Ministerstva národnej obrany v celosti

n    § 5 zákona  354 z roku 1921 č.1943/6 (6.4.1923):

 

 Znenie HZ  99148 Rozhlas - Zares zo dňa 22.3.1986   /PARK/

 

3. Sprava sa prevádza bezúplatne podľa § 16 odsek 2 bod a.

5. Dôvod prevodu správy: Územným rozhodnutím o umiestnení stavby číslo ........, ktoré vydal Útvar hlavného architekta mesta Bratislavy..............19..............pod číslom 16.........../............         PK vl. ...............pozemok parc.čísl. 7855/1 (park Belopotockého ulici) zahrnutý do areálu výstavby nového rozhlasového strediska. V tomto rozhodnutí..............č.................a č.............. je určená podmienka, že pri realizácii stavby je potrebné zachovať vzrastlú zeleň. To sa aj stalo - výstavba rozhlasového strediska bola ukončená, na predmetnom pozemku bola zeleň zachovaná a doplnená a park na Belopotockého ulici slúži opäť verejnosti. Preto ho treba odovzdať do správy ZARESu v zmysle Ustanovenie § 6 odsek 2 vety Vyhlášky č. 90/1954 Zb. o správe národného majetku.

 

=Odovzdávajúca organizácia  podpis (za Rozhlas to vyzerá ako Ing. MILLY)

 

 

·      16.10.1991                                      /PARK/    

List Rozhlas na Zares

================

- papier bez hlavičky, bez konkrétneho a čitateľného mena

vec: neplatnosť hospodárskej zmluvy o prevode správy národného majetku z 22.6.1968, uzavretej medzi Československým rozhlasom na Slovensku a ZARESom Bratislava

- list vlastníctva = 356 - verejný park na Belopotockého ulici

  =========================================

Zdôvodnenie:

n    4.10.1991 oznámila KVUS v Bratislave, že Ministerstvo obrany odovzdalo z pôvodnej parcely 7855/1 o výmere.......... m2 časť 3374 m2 a táto časť parcely po dobudovaní SRo prešla do parcely 7782 ?

 

- na zvyšnú časť parcely 7855/1o výmere.............uzatvoril Rozhlas s KVUS HZ o dočasnom užívaní národného majetku dňa 19.1...1973 + dodatok č.1 zo dňa 12.8.1978, pretože ju potreboval pri výstavbe NRS pre zriadenie staveniska. Československý rozhlas sa v tejto zmluve zaviazal po ukončení stavby túto nehnuteľnosť uviesť do pôvodného stavu a vrátiť ju Vojenskej stavebnej správe do užívania

 

** Čo malo Ministerstvo obrany s týmto pozemkom, keď už bol vo vlastníctve ZARESu a predtým ROZHLASu.

*** Je to veľmi zvláštny dodatok, pretože pozemok bol po dostavbe Rozhlasu riadne zavedený do jeho evidencie ZP a HZ ktorými boli parcely pre stavbu a stavenisko odovzdané Rozhlasu boli v minulom režime vlastne legalnym prevodom majetku a to ešte úplatným prevodom.

 

- podľa EN a GP má v súčasnosti parcela 7855/1 výmeru 3313 (t.j. k 16.10.1991)! Vzhľadom k horeuvedenému vám oznamujeme (my Rozhlas), že HZ.....o prevode správy národného majetku nehnuteľnosti parcela č. 7855/1 o výmere 3413 m2 uzatvorenou bývalým ZARESom v Bratislave je z tohto dôvodu, že predmet tejto zmluvy nepatrí do správy odovzdávajúcej organizácie (Rozhlas). Túto skutočnosť oznámil (KVUS) aj správe Geodézie a kartografie v Bratislave. Z tohto dôvodu Vás (ZARES) Žiadame (Rozhlas) o súhlas, ktorý je potrebný pri zrušení jej neplatnosti.

 

Za Rozhlas (nečitateľný podpis)

 

***: Prečo KVUS oznamuje na Správu geodézie a kartografie, že Rozhlas požiadal o prevod, keď na LV nie sú Rozhlas ani ZARES uvedené! Neplatnosť HZ, ak nejaká existovala, mala zistiť Správa geodézie a kartografie pri registrácii zmluvy Rozhlas na  Správu mestskej zelene/budúci ZARES/ LV č. 356 z roku 1986.

 

 

·     7.11.1991                               /PARK/

n    List Rozhlas na Správu Geodézie a kartografie

n    zastúpenie JUDr. Rohanová Jana  /alebo Ronalova,nečitateľné/

n    s potvrdeniami obidvoch zmluvných strán (Rozhlas a Správa mestskej zelene) oznamujú neplatnosť HZ o prevode vlastníctva parcely č. 7855/1.

n     List Zares-Sprava mestskej zelene je písaný 8.11.1991

n     Chýba prezentačná pečiatka Rozhlasu, bez hlavičkového papiera,

n     Na akých dokumentoch v evidencii na Správe Geodézie a kartografie  je uvedený Rozhlas a  SMZ/ZARES /

n    - v roku 1991!?

n     V roku 1987  bol jako vlastník parcely 7855/1 vedený na Správe Geodézie a kartografie

n      Čsl.rozhlas LV=356

n     

·     8.11.1991                                /PARK/

List ZARES-Sprava mestskej zelene na Rozhlas (č.j. 1439/91) (bez značky listu Rozhlasu, ktorý o to žiadal).

 Berú na vedomie, že predmetná zmluva je neplatná na základe uvedených skutočností  (Rozhlas nebol vlastníkom?!) a HZ o dočasnom užívaní!

 Na vedomie KVUS Bratislava, Ing. Zdenka Rešovská, riaditeľka Zares .(zasa žiaden hlavičkový doklad)

 

 

·     16.12.1991

HZ - VÚSS BA na Interax Račianska 151 ?Druh pozemku?

Právo vlastníctva sa prevádza odplatne za dohodnutú cenu 10.239 Kčs zaplatí na účet 19-38131882/ vo VÚB dňa 20.12.1991 podľa § 14 ods. 5 vyhl. č. 289/90 Zb. -  0720.

 

4) !Pôvod prevodu Prebytočný majetok podľa vyhl. č. 119/1988 Zb.

 

8) Podľa tejto HZ sa navrhuje vykonať zápis v EN pre preberajúcu organizáciu INTERAX s. r.o. Račianska 151 v stredisku geodézie Bratislava.

 

·     17.12.1991

Kúpno predajná  HZ-295/12/91

Predávajúci:     VUSS  Krížna 42, 832 31 Bratislava    č.720178

                             nadriadený orgán Federálne ministerstvo obrany

Kupujúci     :    INTERAX s.r.o., Račianska 151, 834 16 Bratislava

 

n    prevádza sa vlastníctvo k 30.12.1991 ako ostatná plocha!

n    (za 10239 Sk = 3 Sk za m2 plochy v centre mesta)

 

Popis nehnuteľnosti:

==============

- v.k.u. Bratislava Staré Mesto p.č.7854 a časť p.č. 7855/1 podľa PK zložky č. 1019   LV= ?

===========================================================

?!!

a/ podľa EN p.č. 7855/1 ostatná plocha vo výmere 3314 m2 (vedená omylom na EV.L.104 a LV 3609!

===================================================================

** Čo to je za zdôvodnenie ?

  

·      19.12.1991

List INTERAX ICO 585467 na Správu geodézie a kartografie;

Stredisko geodézie pre hlavné mesto Bratislava, Pekná cesta 15, 83404 Bratislava

(stav parcely: ostatná plocha)

 

n    žiadosť o vykonanie  zápisu na LV na katastrálnom území v Bratislave Staré Mesto na parcelu 7855/1 v kultúre ostatná plocha o výmere 3413 m2 v katastrálnom území Bratislava Staré Mesto.

 

 

**OSTATNÁ PLOCHA - funkcia pozemku ? Kde sa stratil park  aj s jeho  milionovou hodnotou ?

**Stačila príloha HZ medzi VUSS a INTERAX a odvolanie sa na listy Rozhlasu a ZARESu, aby sa zápis na katastri previedol. Predsa o právoplatnosti zmluvy musí rozhodnúť niekto iný nie INTERAX!

 

 

·      27.11.1992

Kúpno-predajná zmluva.

 

Predávajúci: INTERAX s.r.o., sídlo: Račianska 151, Bratislava IČO 005 85 467;

 Založená: 29.8.1990,

 Zastúpená: Ing. Ladislav Závodský, Kopčianska 86, Bratislava, Ing. Vladimír Jelínek, Rajecká 10, Bratislava, Ing. Bohumil Nekvasil ul. G. ·ara  279/33, Veľký Krtíš.

Nehnuteľnosť nadobudli kúpou LP-240/991-Po

 

Kupujúci: INTERAX s.r.o. Sídlo: Kalište 47, Brno, IČO 46965433, založená 11.8.1992  

Zastúpenie: presne tí istí ľudia ako v INTERAX Brno !!!

 

vec: p.č. 7855/1, výmera 3413 m2 (ostatná plocha)

Cena: určená dohodou podľa Vyhlášky č. 465/91 Zb. a znaleckého posudku Ing. Stanislava Cintavého (10.240,- Sk)

- predajná cena = 50.000,- Sk

 

**      už platila vyhláška o oceňovaní pozemkov,  podľa ktore mal mať tento pozemok cenu min 1500 SK/m2

** kde je Ing. Straka v tejto době_?

 

- registrácia 1.12.1992

 

·      19.7.1996

 Kúpno predajná  zmluva

Predávajúci: INTERAX, s.r.o. (IČO 46964533)

Kalište 47 Brno, ČR

Zastúpenie - Ing.Milan Straka, narodený 22.8.1957, rodné číslo 570822/7195, Ružová dolina 12 82109 Bratislava; splnomocnenie zo dňa 20.12.1994

 

Kupujúci: AXE FIN s.r.o. (IČO 35691760)

Zátišie 10, Bratislava

zastúpená: Ing.Vladimír Fabok, narodený 17.6.1957, rodné číslo 570617/6910, Wolkrova 23, 85101 Bratislava

 

vec:  zastavaný pozemok p.č. 7855/1, výmera 3413 m2, kultúra = ostatná plocha, LV 4296, kataster Staré Mesto, Katastrálny úrad Bratislava

 

- predávajúci nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy

RI 492/92-1195/92 zo dňa 26.11.1992

  

cena:

- podľa znaleckého posudku č. 11/96 zo dňa 10.7.1996 od Ing. Jozefa Mravíka (zo stavebníctva)

= 6.911.325,- Sk

 

- dohodnutá cena (predajná) = 12.325.000,- Sk

- kupujúci kupuje nehnuteľnosť v takom stave, v akom je, a nie sú u známe žiadne vady

 

- stále je pozemok zaťažený záložným právom (pôžička 2.000.000,- Sk v prospech Miloslava Soboľa IČO 10690450, SaS Slovensko, Krmanova 10, Košice

-

- katastrálny úrad má príkaz dať zmenu na LV  = 4276

 

POZOR­­!!

- z tohto dňa /19.7.1996/ je i potvrdenie o splatení pôžičky 2.000.000,-Sk Miroslavom Soboľom zo SaS, parcela 7855/1, výmera 3413 m2;  kultúra = záhrada, LV = 4296, katastrálne územie Staré Mesto

 

n    pôžičku splatil INTERAX Brno (IČO 46964533 zastúpený RNDr. Martinom Tatarom, rodné číslo 640608/732, Vajnorská 94, Bratislava Miloslavovi Soboľovi zo SaS Slovensko, Košice (IČO 10690450),

n    záložné právo bolo brané na parcelu 7855/1, LV 4296 ešte s kultúrou = ZÁHRADA

 

 

  

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Paradá pekne premyslene klobuk dole!!

(Peter Oremus, 29. 1. 2011 21:18)

Pekne!!